СКЛАД

президії Знам’янської районної ради

сьомого скликання

 

 

МАКАРЕНКО

Сергій Дмитрович

голова Знам’янської районної ради

   

МОЛОДЧЕНКО

Дмитро Миколайович

заступник голови Знам’янської районної ради

   

КРАСНЮК

Сергій Олексійович

голова постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів, з питань законності та правопорядку, прав людини, гласності та взаємодії із громадськими формуваннями

   

ГАВРИЛЮК

Яніна Іванівна

голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв‘язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів

   

БОЙЧУК

Людмила Григорівна

голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, спорту і молоді, з питань соціального захисту та охорони здоров‘я

   

ФЕДОРЧЕНКО Олександр Іванович

голова постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Знам’янської районної ради

сьомого скликання

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Порядок діяльності президії Знам’янської районної ради (далі — президія) визначається законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом районної ради, цим Положенням.

2. Дане Положення про президію Знам’янської районної ради (далі-положення про президію) визначає порядок скликання і проведення її засідань, прийняття рішень, інших процедурних питань діяльності президії.

3. Президія є дорадчим органом районної ради.

4. До складу президії входять: голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій (у разі їх створення).

5. Роботу президії організовує голова районної ради, у разі його відсутності —заступник голови районної ради.

6. Положення про президію затверджується районною радою, зміни і доповнення до нього вносяться суб’єктами подання пропозицій щодо питань на розгляд ради і затверджуються на її пленарному засіданні.

7. Дії, пов’язані з організаційними заходами щодо проведення засідань президії, за дорученням голови районної ради, а у разі його відсутності — за дорученням заступника голови районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

8. Протокол засідання президії веде працівник виконавчого апарату районної ради.

9. На пленарному засіданні, в міру необхідності, головуючий озвучує рекомендації президії районної ради з того чи іншого питання та   пропонує шляхи усунення розбіжностей, якщо вони є.

10. Протоколи та рішення президії надаються депутатам районної ради для ознайомлення за їх зверненням.

 

II. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРЕЗИДІЇ

1. Робота президії у зв’язку зі скликанням і проведенням сесії полягає в наступному:

попередня підготовка узгоджених пропозицій і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради;

надання, у разі необхідності, пропозицій щодо питань, які вносяться на розгляд районної ради, а також сприяння здійсненню організаційних заходів щодо підготовки та роботи сесії;

надання пропозицій щодо забезпечення явки та участі депутатів у роботі сесії.

2. Координація діяльності постійних комісій:

внесення пропозицій щодо скоординованої спільної роботи постійних комісій;

надання рекомендацій щодо проведення спільних засідань постійних комісій та пропозицій до розгляду відповідних питань на цих засіданнях;

попередній розгляд та надання висновків до проектів перспективних та річних планів роботи районної ради і обговорення їх з відповідними постійними комісіями та іншими суб’єктами подання;

погодження проектів документів районної ради з відповідними постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями);

здійснення заходів щодо надання організаційного, правового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності постійних комісій районної ради;

в окремих випадках на вимогу не менш як третини членів президії готуються узгоджені пропозиції і рекомендації щодо скликання засідань президії районної ради та спільних засідань постійних комісій районної ради;

сприяння діяльності депутатських груп, фракцій, утворених в районній раді.

3. З метою вирішення нагальних питань життєдіяльності району президія:

вносить рекомендації щодо розгляду питань у постійних комісіях районної ради;

готує узгоджені пропозиції і рекомендації для розгляду районною радою щодо утворення тимчасових органів ради для вивчення питань соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку району та окремих адміністративно-територіальних одиниць району, а також з інших питань, вирішення яких належать до повноважень районної ради, для надання відповідних рекомендацій;

здійснює заходи щодо надання інформаційної, правової, матеріально-технічної та іншої допомоги сільським радам та їх органам;

готує узгоджені пропозиції до звернень до сесії, депутатських груп (фракцій) районної ради, органів виконавчої влади, жителів району, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, підприємств, установ та організацій.

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ

1. Основною формою роботи президії є її засідання (для розгляду окремих питань можуть проводитися виїзні засідання).

2. Засідання президії скликаються в міру необхідності, як правило, перед пленарними засіданнями районної ради, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними, якщо в них бере участь більшість членів від загального складу президії.

3. Засідання президії скликаються головою районної ради, заступником голови районної ради (в разі відсутності голови районної ради), або з ініціативи 1/3 членів президії.

4. На засіданнях президії мають право бути присутніми за посадою: керуючий справами виконавчого апарату районної ради, начальник організаційного відділу, начальник юридичного відділу та з питань правління майном комунальної власності виконавчого апарату районної ради та особа, яка забезпечує ведення протоколу.

На запрошення голови районної ради на засіданні президії можуть бути присутніми представники районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, працівники засобів масової інформації інші особи.

5. Засідання президії веде голова районної ради, за його відсутності –заступник голови районної ради. У разі неможливості виконання ними з будь-яких причин цих функцій – член президії, за дорученням голови чи заступника голови районної ради, або уповноважений на це президією.

6. Питання до порядку денного засідання президії вносить головуючий на засіданні президії.

Члени президії вносять головуючому пропозиції щодо необхідності обговорення на засіданні тих чи інших питань.

7. Членам президії, особам, які беруть участь у її засіданні за посадою, іншим особам, запрошеним на засідання президії головою районної ради не пізніш як за один день до проведення засідання повідомляється про питання, які планується обговорити на засіданні. Необхідні матеріали надаються у день проведення засідання президії виконавчим апаратом районної ради.

8. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

9. Рішення та протокол засідання президії підписуються головою ради, а у разі його відсутності –заступником голови ради або депутатом ради, який головував на її засіданні.