Положення про постійні комісії районної ради

сьомого скликання

 

 Розділ 1. Загальні положення про постійні комісії

1.1. Постійні комісії районної ради (далі – постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.2. Повноваження постійних комісій, порядок їх створення, обрання, ліквідації або реорганізації і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», регламентом районної ради та цим Положенням.

1.3. Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються районною радою з урахуванням галузевої структури розподілу повноважень та переліку питань, що належать до відання комісій для вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку району та з урахуванням питань господарського і соціально-культурного будівництва.

1.4. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

1.5. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення й вирішення питань.

 

Розділ 2. Порядок утворення і обрання постійних комісій

2.1. Постійні комісії утворюються на першій сесії з числа депутатів на строк її повноважень.

Протягом строку повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії і вносити зміни до складу утворених.

Чисельний склад кожної комісії визначається радою. Пропозиції щодо чисельного і персонального складу постійних комісій вносяться головою ради з урахуванням думки кожного депутата щодо роботи у тій чи іншій комісії.

2.2. Постійні комісії обираються радою за поданням голови ради у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною постійною комісією.

2.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради і заступник голови районної ради.

Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 

Розділ 3. Основні функції і повноваження постійних комісій

3.1. Основними функціями постійних комісій є:

— попередній розгляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку району, бюджету, звітів щодо виконання програм і бюджету;

—   вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва;

—   розробка проектів рішень ради та підготовка висновків з   питань, що вносяться на розгляд ради;

—   вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді органів;

—   вивчення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, з питань, віднесених до відання ради;

—   подання за результатами перевірок рекомендацій на розгляд їх керівників;

—   здійснення контролю за виконанням рішень ради;

—   сприяння в організації і перевірці виконання доручень виборців;

—   попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, підготовка висновків з цих питань;

—   вивчення з суб’єктами подання питань, які готуються на розгляд ради.

3.2. Постійні комісії у питаннях, що належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

3.3. У разі необхідності публікують у місцевих засобах масової інформації проекти відповідних нормативних актів районної ради для їх широкого обговорення.

3.4. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

—   для вивчення питань, розробки проектів рішень ради створювати зі свого складу підготовчі комісії та робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів;

—   запрошувати на засідання комісії відповідних посадових осіб для розгляду, що належать до відання комісії;

—   виступати з доповідями, співдоповідями та в обговоренні від комісії під час розгляду будь-яких питань на сесії районної ради, що має пряме чи опосередковане відношення до відання комісії.

 

Розділ 4. Питання, які належать до відання постійних комісій

 

4.1. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів, з питань законності та правопорядку, прав людини, гласності та взаємодії із громадськими формуваннями забезпечує:

 • підготовку за дорученням ради або її голови рекомендацій з питань, пов’язаних з діяльністю ради, додержанням норм депутатської етики, виконанням депутатами рішень ради та її органів;
 • підготовку висновків з питань дострокового припинення повноважень депутата районної ради;
 • підготовку та попередній розгляд рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;
 • підготовку та попередній розгляд рішень стосовно протестів, подань та приписів Знам’янського міжрайонного прокурора на рішення районної ради та з інших питань діяльності ради;
 • підготовку пропозицій щодо заснування засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;
 • попередній розгляд рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до них та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
 • попередній розгляд кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, підготовку висновків з цих питань;
 • підготовку проектів рішень на розгляд сесій з питань адміністративно- територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством, з питань забезпечення законності та правопорядку, прав людини, гласності та взаємодії з громадськими формуваннями ;
 • попередній розгляд відповідних розділів проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку району, проекту бюджету, підготовку висновків по них та передачу їх до постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів ;
 • здійснення контролю за виконанням рішень районної ради з відповідних питань;
 • здійснення інших функцій, що випливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради та цього Положення.

 

4.2. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів забезпечує:

 • попередній розгляд проекту районного бюджету, внесення змін до нього, звіту про виконання районного бюджету та підготовку відповідних висновків;
 • погодження розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між сільськими бюджетами;
 • попередній розгляд проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району з питань, що належать до її компетенції, та підготовку відповідних висновків;
 • попередній розгляд та погодження інвестиційних проектів;
 • роботу по виявленню додаткових надходжень до районного бюджету, збільшенню доходної частини районного бюджету, контроль за ефективним використанням коштів районного та державного бюджетів;
 • вивчення та підготовку за дорученням районної ради або за власною ініціативою інших питань щодо використання коштів районного та державного бюджетів, інвестиційної діяльності;
 • вивчення та підготовку за дорученням районної ради, голови районної ради або за власною ініціативою питань щодо стану бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району ;
 • попередній розгляд проектів програм з питань споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів, відповідних розділів бюджету, підготовку висновків;
 • вивчення та підготовку питань про стан та розвиток галузей споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів ;
 • розробку і внесення на розгляд районної ради проектів рішень з питань споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів;
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради з питань споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів ;
 • попередній розгляд та надання пропозицій щодо кандидатур керівників профільних закладів спільної власності територіальних громад сіл району;
 • попередній розгляд та надання пропозицій щодо нагородження працівників;
 • здійснення інших функцій, що впливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради та цього Положення.

 

4.3. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища забезпечує :

 • підготовку питань, що пов’язані з сільськогосподарським виробництвом, переробкою сільськогосподарської продукції;
 • вивчення і підготовку   пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва;
 • попередній розгляд пропозицій щодо вирішення відповідно до законодавства питань регулювання земельних відносин;
 • попередній розгляд відповідних розділів проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку району, бюджету району, підготовку висновків по них та передачу їх до постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку , споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів;
 • розгляд та підготовку пропозицій з питань розвитку житлово-комунального господарства та поліпшення роботи у цій галузі ;
 • розробку і внесення на розгляд районної ради проектів рішень з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища;
 • вивчення і підготовку пропозицій щодо стану забруднення атмосфери, водних басейнів, радіоактивного фону;
 • підготовку пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду районного значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • здійснення контролю за виконанням рішень районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища;
 • попередній розгляд відповідно до законодавства правил забудови і благоустрою     населених пунктів;
 • вивчення і пропаганда позитивного досвіду з питань житлово-комунального господарства , благоустрою та впровадження його в районі;
 • попередній розгляд та надання пропозицій щодо кандидатур керівників профільних закладів спільної власності територіальних громад сіл району;
 • погодження внесення змін та доповнень до установчих документів профільних суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл району;
 • попередній розгляд та надання пропозицій щодо нагородження працівників у сфері агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища;
 • здійснення інших функцій, що випливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради та цього Положення.

 

4.4. Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту і молоді, з питань соціального захисту та охорони здоров’я забезпечує:

 • попередній розгляд проектів програм з питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту та охорони здоров’я, відповідних розділів бюджету, підготовку висновків і подання їх до постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів ;
 • попередній розгляд відповідних розділів проекту програми соціально-економічного і культурного розвитку району, підготовку висновків по ній та передачу їх до постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів ;
 • вивчення та підготовку на розгляд сесії питань про стан та розвиток в районі галузей освіти, культури, спорту , сім’ї, молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров’я та здійснення контролю за виконанням рішень ради з цих проблем ;
 • підготовку пропозицій щодо створення умов для розвитку освіти, культури, спорту, охорони здоров’я ;
 • здійснення контролю за виконанням рішень районної ради з питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту та охорони здоров’я , а також внесення змін до рішень районної ради ;
 • підготовку і попередній розгляд питань, пов’язаних з молодіжними проблемами, які вносяться на розгляд районної ради або її президії;
 • попередній розгляд та надання пропозицій щодо кандидатур керівників закладів спільної власності територіальних громад сіл району, діяльність яких спрямована на реалізацію політики у сфері освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту та охорони здоров’я;
 • погодження, внесення змін та доповнень до установчих документів профільних закладів;
 • попередній розгляд та надання пропозицій щодо нагородження працівників у галузі освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту та охорони здоров’я;
 • здійснення інших функцій, що випливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради та цього Положення.

Розділ 5. Організація діяльності постійних комісій

5.1. Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії.

Заступник голови комісії обирається з числа членів комісії за поданням голови комісії та вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу комісії.

Секретар постійної комісії обирається з числа членів комісії за поданням голови комісії та вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу комісії.

5.2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал і є правомочними, якщо в них бере участь не менше, як половина членів від загального складу комісій.

5.3. Постійні комісії повідомляють про дату, місце проведення та питання, що виносяться на обговорення, не менше, як за три дні до початку.

5.4. Засідання постійної комісії є відкритими, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про проведення закритого засідання у випадках, передбачених законодавством.

5.5. Голова постійної комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

5.6. У засіданні постійної комісії можуть брати участь депутати районної ради, які входять до складу інших постійних комісій ради, а також на запрошення постійної комісії можуть брати участь представники державних, громадських органів, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, інші особи.

Склад запрошених осіб визначається головою постійної комісії.

5.6.1. Посадова особа, яку запрошено на засідання постійної комісії, у разі неможливості прибути на засідання комісії, має письмово або усно попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та повідомити про повноважну особу для участі у розгляді питання.

5.7. При розгляді питань на засіданні постійної комісії може відбуватися обговорення. В обговоренні беруть участь депутати і запрошені особи. Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу комісії.

5.8. Депутати, які входять до складу постійної комісії, зобов’язані брати участь у роботі її засідань. У разі пропуску депутатом, який входить до складу постійної комісії, протягом року більше половини засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, відповідна постійна комісія може звернутися до ради з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

5.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації у формі рішень постійної комісії.

Рішення постійної комісії приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу постійної комісії.

Рішення постійної комісії підписує голова постійної комісії, а у разі його відсутності – заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

5.10. Протокол засідання постійної комісії підписує голова постійної комісії, а у разі його відсутності – заступник голови постійної комісії та секретар постійної комісії у тижневий строк після засідання комісії.

5.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

5.12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

5.13. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою голів постійних комісій, а також за дорученням ради або голови ради, його заступника, розглядатися спільно.

Висновки і рекомендації, які прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, у формі рішень підписуються головами відповідних постійних комісій.

5.14. Порядок проведення спільних засідань постійних комісій визначається Регламентом ради та цим Положенням.

5.15. Виконавчий апарат районної ради забезпечує комісію необхідним приміщенням для проведення засідання, здійснює тиражування проектів документів, які підлягають розгляду.