Висновки і рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів за результатами вивчення діяльності КП «РАМ»

Відповідно до п. 6 ст. 47, п. 5 ч. 6 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п. 3.1, 4.2 Положення про постійні комісії районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням Знам’янської районної ради від 17.12.2015 р. № 12, за дорученням голови Знам’янської районної ради Макаренка С.Д. від 11.04. 2016 р. № 15-1/1 «Про КП «РАМ» постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку району, питань промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів (далі — Постійна комісія) на спільному засіданні Постійної комісії та постійної комісії з питань освіти, культури, спорту і молоді, з питань соціального захисту та охорони здоров’я було розглянуто результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Районна аптечна мережа» (далі — КП «РАМ», Підприємство) за 2015 рік та прийнято рішення від 12.04.216 р. № 80 «Про перевірку фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств районної ради», відповідно до якого створено робочу групу з перевірки фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств районної ради. Перевірка здійснювалася з метою надання оцінки рівня управління господарською діяльністю, ефективності і законності використання комунального майна та коштів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю Підприємства. В ході вивчення роботи керівника КП «РАМ» та перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства встановлено наступне:

 

1. Під час візиту робочої групи до КП «РАМ» 19 квітня 2016 року з метою перевірки його фінансово-господарської діяльності безпосередньо на Підприємстві, її не допущено до роботи з первинною документацією, що суперечить п.5.7 Статуту Підприємства, не дало можливості повноцінно дослідити його фінансово-господарську діяльність, правильність відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку.

 

2. На запит Постійної комісії, адресований керівнику КП «РАМ» Галицькому В.Ю. від 22.04.2016 р. № 15-1 «Про надання інформації» документи, зазначені в переліку не надано, чим порушено частину сьому ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

3. Керівник КП «РАМ» Галицький Володимир Юрійович призначений на посаду відповідно до рішення сесії Знам’янської районної ради від 07.10.2008 р. № 416, на підставі чого укладено типовий контракт з керівником комунального підприємства Знам’янської районної ради від 07.10.2008 р. (далі – Контракт) на термін з 07.10.2008 р. по 07.12.2008 р. Додатковою угодою від 10.08.2009 р. до п. 6.1 Контракту внесено зміни, відповідно до яких цей контракт діє з 07.10.2008 р. по 07.10.2009 р. та якщо після строку дії контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія контракту вважається продовженою відповідно до ст. 39-1 КЗпП України.

За час перебування на посаді керівником систематично порушуються пункти 2.2, 7.2 Контракту (неподання письмового звіту про виконану роботу за формою, визначеною Контрактом).

Всупереч пункту 2.1. Контракту, систематично не виконувалися пункти 7.4, 7.5 Статуту КП «РАМ», а саме: керівником у своїй діяльності не було передбачено подання засновнику щоквартальної звітності, аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства та щомісячно не подавався баланс підприємства (баланс 2), раз на рік не подавалися матеріали інвентаризації основних засобів, не було звіту керівника перед сесією раз на рік по підсумкам фінансово-господарської діяльності за минулий рік, жодного разу не проведено незалежний аудит фінансово-господарської діяльності за відповідний період за рахунок прибутку підприємства та подання результатів аудиту засновнику.

Проведененим аналізом достовірності наданої КП «РАМ» листом від 22.01.2016 р. №4 інформації щодо фінансово-господарської діяльності Підприємства за 2015 рік та форм річної фінансової звітності встановлено факти її невідповідності.

Так, відповідно до наданої інформації прибуток Підприємства за 2015 рік склав 131,0 тис. грн., проте за даними форми №2 «Звіт про фінансовий результат за 2015 рік», розмір чистого прибутку склав 13,0 тис. грн., що на 118,0 тис. грн. менше ніж зазначено в інформації. Поряд з цим, за даним фінансової звітності, яку надано Підприємством під час перевірки, розмір чистого прибутку складав 15,0 тис. грн. Підприємством не отримано дозволу органу управління щодо придбання (створення) основних засобів, а саме: проведення ремонту будівлі молочної кухні на загальну суму 112,0 тис.грн., що суперечить вимогам п.п.3 п.2.4 Контракту з керівником. Керівником Підприємства органу управління надавалась фінансова звітність, яка не автентична звітності, що складена за первинними документами Підприємства.

Дані викривлення фінансової звітності спричинили надання користувачам такої звітності недостовірної інформації щодо фінансово-господарської діяльності Підприємства та сформували невірну уяву про його фінансовий стан.

Проведеним аналізом основних фінансових показників діяльності Підприємства встановлено негативну тенденцію щодо їх зменшення. Так, протягом 2015 Підприємством отримано чисті прибутки в розмірі 13,0 тис. грн., що на 190,0 тис. грн. менше порівняно з 2014 роком. Це є свідченням нестабільної та неефективної діяльності Підприємства.

Оцінкою ефективності управління Підприємством проведеною за сукупністю коефіцієнтів, які характеризують прибутковість, платоспроможність та ліквідність встановлено, що діяльність КП «РАМ» мала тенденцію до погіршення у 2015 році, що призвело до різкого зниження фінансового результату з 203,0 тис. грн. до 13,0 тис. грн. та збільшення зобов’язань Підприємства і неможливість ліквідувати поточну заборгованість власними обіговими коштами.

Таким чином, неналежне виконання керівником Підприємства умов Контракту щодо надання засновнику письмового звіту про виконану роботу, протягом 2009-2014 років та викривлення фінансової звітності за 2015 рік спричинили надання користувачам такої звітності недостовірної інформації щодо фінансово-господарської діяльності Підприємства та сформували невірну уяву про його фінансовий стан, а також унеможливило прийняття засновником управлінських рішень щодо покращення діяльності Підприємства.

 

4. Забезпечення координації, виробничої та планово-фінансової діяльності, розвитку матеріально-технічної бази Підприємства здійснювалося протягом періоду, що перевірявся, на задовільному рівні. Протягом 2015року відбулося значне зниження доходів Підприємства, що призвело до зменшення розміру прибутку 15,0 тис. грн. Кошти протягом періоду, охопленого перевіркою, використовувались в переважній частині на виплату заробітної плати, проведення ремонтних робіт в приміщеннях, які на даний час не використовуються, що свідчить про нераціональне використання коштів Підприємства.

 

5. В ході перевірки правильності нарахування заробітної плати працівникам та керівнику Підприємства встановлено, що внаслідок прийняття неефективних управлінських рішень, Підприємством зайво понесено витрат на оплату праці керівника у загальній сумі 34,5 тис. грн. та сплату до загальнодержавних фондів біля 13,0 тис. грн.

Прийняття керівником Підприємства управлінських рішень щодо встановлення працівникам надбавок, доплат та виплат, які не передбачені умовами Колективного договору, призводило до щомісячного здійснення додаткових витрат на оплату праці в розмірі понад 4,8 тис. грн. та нарахування на заробітну плату біля 1,8 тис. грн.

Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 р. N 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» керівник несе відповідальність за своєчасне та правильне визначення розміру заробітної плати працівників згідно з чинним законодавством.

 

6. При постійному збільшенні вартості медикаментів в продовж 2015 року обсяг доходів від реалізації товарів дещо зменшився порівняно з 2014 роком. Але кількість працюючих на Підприємстві залишилася незмінною. Це свідчить про те, що Підприємство отримує доходи лише за рахунок постійного підвищення цін на медпрепарати і утримування їх на рівні ринкових, а іноді навіть і вище ринкових. Постійне зростання заробітної плати, впливає на формування ціни на медико-фармацевтичну продукцію. Крім того, завищуючи ціни на медичну продукцію, Підприємство не досягає мети свого створення, щодо повного задоволення потреб населення, установ охорони здоров’я та ін. закладів медико-фармацевтичною продукцією, адже кожен прагне придбати товар за найнижчою ціною.

Підсумовуючи загальні результати проведеної перевірки, з метою підвищення ефективності управління коштами та покращення фінансових результатів діяльності Підприємства, а також приведення у відповідність до вимог чинного законодавства його бухгалтерського обліку та фінансової звітності Постійна комісія висловлює наступні висновки та рекомендації:

 

  1. Знам’янській районній раді:

1.1. Розглянути питання щодо внесення змін до Статуту Підприємства щодо встановлення розміру Статутного фонду та зміни мети створення Підприємства, щодо отримання прибутку.

1.2. Розробити порядок складання, затвердження та виконання фінансових планів комунальних підприємств, яким запровадити заходи і удосконалити контроль за якістю складання, затвердження та виконання щорічного фінансового плану.

1.3. При затверджені або погоджені фінансових планів вимагати від комунальних підприємств обґрунтовані розрахунки показників.

1.4. Розглянути питання щодо відповідності займаній посаді керівника КП «РАМ» Галицького Володимира Юрійовича.

1.5. Привести у відповідність контракт укладений з керівником Підприємства враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об’єднань державних підприємств» в частині встановлення посадового окладу.

 

  1. КП «РАМ»:

2.1. Притягнути до дисциплінарної відповідальності винних осіб у виявлених недоліках, які негативно вплинули на результати фінансової діяльності Підприємства.

2.2. При встановлені персональних надбавок та розмірів премії працівникам Підприємства дотримуватись вимог Колективного договору та норм чинного законодавства з оплати праці.

 

3. Висновки і рекомендації підлягають обов’язковому розгляду на підставі ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом надання письмової інформації постійній комісії у визначений нею строк.

 

4. Висновки і рекомендації підлягають наданню голові Знам’янської районної ради, керівнику КП «РАМ» Галицькому В.Ю., а також оприлюденню на сайті Знам’янської районної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Прочитано 166 раз